Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Λογιστής

Με έδρα τον Βόλο | Κωδικός Θέσης: ACC - 0323

 

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη μεταφορική εταιρεία, με γραφεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σημαντική θέση στον χώρο της.  Στα πλαίσια της ανάπτυξής του γραφείου της στον Βόλο, επιθυμεί να προσλάβει έναν Λογιστή, που θα ασχοληθεί με όλο το εύρος των λογιστικών εργασιών της εταιρείας.  Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή Λογιστηρίου.Κύριες Αρμοδιότητες Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 

Λοιπές Πληροφορίες


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value 

(δείτε την εδώ)