Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Sales Executive

Με έδρα την Αττική (Ταύρος) | Κωδικός Θέσης: ACM- 0423

 

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη βιομηχανία, με ηγετική θέση στον κλάδο της.  Αναζητούμε ένα στέλεχος που θα  υλοποιεί τη στρατηγική πωλήσεων, μέσω της διαχείρισης υφιστάμενων πελατών και επαφών με δυνητικούς πελάτες και την ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων εμπιστοσύνης.  Η θέση θα ασχολείται με πωλήσεις εντός του Νομού Αττικής.

Κύριες Αρμοδιότητες Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 

Λοιπές Πληροφορίες


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value (δείτε την εδώ)