Για λογαριασμό της πολυεθνικής εταιρείας Smurfit Kappa Hellas, αναζητούμε

Chief Accountant

Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς (Σταυροχώρι) | Κωδικός Θέσης: CHA - 0521

Γενικά για τη θέση​

H Smurfit Kappa είναι πολυεθνική βιομηχανία κατασκευής χάρτινων συσκευασιών, με εκτεταμένο δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και ηγετική θέση στην αγορά. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της, αναζητά Προϊστάμενο Λογιστηρίου, που θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Προετοιμασία μηνιαίων αναφορών και πληροφοριακών στοιχείων προς τη Διοίκηση

 • Έλεγχος και συμφωνίες οικονομικών καταστάσεων

 • Έκδοση Listing / Intrastat

 • Έλεγχος και έκδοση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών δηλώσεων

 • Χαρακτηρισμός και έλεγχος παραστατικών καθώς και διασφάλιση ορθής τήρησης των λογιστικών εγγραφών

 • Καθιέρωση και επιβολή ορθών λογιστικών μεθόδων, πολιτικών και αρχών

 • Ανάθεση εργασιών, υποστήριξη και καθοδήγηση προσωπικού υπό την ευθύνη του

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

   • Πτυχιούχος Οικονομικής Κατεύθυνσης

   • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε θέση ευθύνης σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ' Κατηγορίας, ιδανικά σε εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα

   • Αποδεδειγμένη γνώση τήρησης βιβλίων, αρχών λογιστικής, πρακτικών, προτύπων, νομοθεσίας και κανονισμών

   • Γνώσεις ERP – ιδανικά SAP

   • Καλή γνώση Αγγλικών

   • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

   • Αναλυτική και δημιουργική σκέψη και μεθοδικότητα

   • Ικανότητα επίβλεψης και καθοδήγησης

Επιθυμητά Προσόντα • Άδεια Λογιστή Α' τάξης

 • Γνώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙFRS)

Λοιπές Πληροφορίες

 • Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές

 • Παρέχονται ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης καθώς και στοχευμένη

επαγγελματική εκπαίδευση, σε ένα δυναμικό και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας


Υπόψη Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου - LinkedIn

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value (δείτε την εδώ)