Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Διευθυντής Λογιστηρίου

Με έδρα την Αττική (Ταύρος) | Κωδικός Θέσης: FIN- 0323

 

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη βιομηχανία, με ηγετική θέση στον κλάδο της.  Αναζητούμε ένα στέλεχος που ηγηθεί της ομάδας της Οικονομικής Διεύθυνσης και θα έχει στενή συνεργασία με τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου, επιβλέποντας όλο το εύρος των λογιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών.  Η θέση αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή.

Κύριες Αρμοδιότητες Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου


 

Λοιπές Πληροφορίες


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value (δείτε την εδώ)