Για λογαριασμό πελάτη μας επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση:

Υπεύθυνος Αποθήκης και Δρομολόγησης

Με έδρα τη Λάρισα | Κωδικός Θέσης: WAR-0523

 

Γενικά για τη θέση​ και την εταιρεία

Ο πελάτης μας είναι δυναμική και αναπτυσσόμενη μεταφορική εταιρεία, με γραφεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σημαντική θέση στον χώρο της.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης του γραφείου της Λάρισας, επιθυμεί να προσλάβει ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της αποθήκης και τη δρομολόγηση των φορτίων.Κύριες Αρμοδιότητες 
Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου


 

Λοιπές Πληροφορίες


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Η Human Value και οι πελάτες της είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών


Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value 

(δείτε την εδώ)