Προσωπικά Δεδομένα

Είστε ασφαλείς μαζί μας


Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται (ενδεικτικά, email, αριθμός τηλεφώνου, βιογραφικό σημείωμα κ.α.) θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μαζί σας και - στην περίπτωση των βιογραφικών - για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατία, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στη Human Value ή στους πελάτες της.  Τα βιογραφικά που λαμβάνονται, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στην ηλεκτρονική βάση υποψηφίων της εταιρείας και διατηρούνται για δώδεκα μήνες, μετά από την πάροδο των οποίων, διαγράφονται.

Επισημαίνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την ρητή έγκρισή σας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με τις αρχές του απορρήτου.

Σύμφωνα με το Νόμο 2472/97, όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν.  Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.

 Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε μέσω e-mail στο info@humanvalue.co.